Traumeterapi SOMATIC EXPERIENCING

06.01.2020

Ved å gi deg selv anledning til å bearbeide sjokk og traumer, vil du kunne få tilgang på egne ressurser, trygghet, kunne gjenvinne energi, livsglede og få overskudd til å komme videre i hverdagen og livet.

Somatic Experiencing® er en kroppsbasert behandlingsmetode som spesielt tar sikte på å regulere det autonome nervesystem. Et høyaktivert og ustabilt autonomt nervesystem er en av de hyppigste følgevirkninger hos mennesker som har vært utsatt for alvorlig belastning slik som sjokk og traumer.

Behandlingsmetoden er utviklet av Peter Levine, som har doktorgrad i psykologi, medisinsk og biologisk fysikk. Peter Levine har forsket og arbeidet med stress og traumer de siste 30 år. Under videreutvikling av denne behandlingsmetoden samarbeidet han med andre anerkjente forskere som Stephen Porges, Bessel van der Kolk og Robert Scaer.

Peter Levine har studert atferden til dyr som lever fritt i naturen. Han oppdaget at de, til tross for stadige trusler på liv og død, sjelden blir traumatisert. Han bygger sin metode på en forståelse av at de krefter som gjør dyr nærmest upåvirkelige overfor traumer, også finnes hos mennesker. Slik tar han utgangspunkt i at mennesker har en medfødt evne til selvregulering og transformering av overveldende opplevelser gitt de rette betingelser.

Peter Levine´s teori er at vedvarende symptomer på traumatisk stress ofte er indikasjon på en desorganisert lavere hjernefunksjon. Det er primært de fysiologiske prosesser i forbindelse med grunnleggende overlevelsesresponser som orienterings, flukt, kamp og frysreaksjoner som er aktive, og ikke de de høyere hjernefunksjoner. Somatic Experiencing® søker på en varsom måte å:

  • Organisere og fullføre orienterings-, flukt-, kamp- og frysreaksjoner som ligger bakenfor de observerte og opplevde symptomer på traumatisk stress.
  • Oppmuntre til aktivering av kroppens iboende selvreguleringstendens når denne er desorganisert. I de sensorisk-motoriske og umiddelbare emosjonelle reaksjoner.
  • Integrere dette med høyere hjernefunksjoner relatert til symbolske prosesser som gir mening, bla i form av forestillinger, tanker og følelser.

Peter Levine understreker viktigheten av kroppsbevissthet i vellykket behandling av traumer. Somatic Experiencing® kan defineres som Kroppslig Erfaringsdannelse eller den Opplevde Fornemmelse i Kroppen. Å arbeide med traumer på denne måten innebærer at klienten lærer å få erfaring med regulering av eget nervesystem.


Ta kontakt med oss